Committee

General Chairs
Dinggang Shen
Tianming Liu

Program Executive
Terry Peters
Lawrence H. Staib
Sean Zhou
Caroline Essert
Pew-Thian Yap
Ali Khan

Workshops/Challenges/Tutorial Chairs
Kenji Suzuki
Hayit Greenspan
Bram van Ginneken
Qian Wang
Luping Zhou
Hongen Liao

Industry Forum
Xiaodong Tao
Yiqiang Zhan

Publication Committee
Gang Li
Li Wang

Finance Committee
Dong Ni
Janette Wallace
Stephen Aylward

Local Organization Chairs
Dong Ni
Jing Qin
Qianjin Feng
Dong Liang

Sponsors & Publicity Liaison
Kevin Zhou
Hongen Liao
Wenjian Qin

Keynote Lectures Chairs
Max Viergever
Kensaku Mori
Gözde Ünal

Student Activities Liaison
Julia Schnabel
Caroline Essert
Dimitris Metaxas
MICCAI Student Board Members

Area Chairs
Purang Abolmaesumi
Shadi Albarqouni
Elsa Angelini
Suyash Awate
Ulas Bagci
Kayhan Batmanghelich
Christian Baumgartner
Ismail Ben Ayed
Weidong Cai
Xiaohuan Cao
Elvis Chen
Xinjian Chen
Jian Cheng
Jun Cheng
Veronika Cheplygina
Elena De Momi
Ayman El-Baz
Aaron Fenster
Moti Freiman
Yue Gao
Xiujuan Geng
Stamatia Giannarou
Orcun Goksel
Xiao Han
Huiguang He
Yi Hong
Junzhou Huang
Xiaolei Huang
Juan Eugenio Iglesias
Pierre Jannin
Bernhard Kainz
Ali Kamen
Jaeil Kim
Andrew King
Karim Lekadir
Cristian Linte
Mingxia Liu
Klaus Maier-Hein
Anne Martel
Andrew Melbourne
Anirban Mukhopadhyay
Anqi Qiu
Islem Rekik
Hassan Rivaz
Feng Shi
Amber Simpson
Marius Staring
Heung-Il Suk
Tanveer Syeda-Mahmood
Xiaoying Tang
Pallavi Tiwari
Emanuele Trucco
Martin Urschler
Hien Van Nguyen
Archana Venkataraman
Christian Wachinger
Linwei Wang
Yong Xia
Yanwu Xu
Zhong Xue
Pingkun Yan
Xin Yang
Yixuan Yuan
Daoqiang Zhang
Miaomiao Zhang
Tuo Zhang
Guoyan Zheng
S. Kevin Zhou
Dajiang Zhu

Pin It on Pinterest