Committee

General Chairs
Dinggang Shen
Tianming Liu

Program Chairs
Terry Peters
Lawrence H. Staib
Sean Zhou
Caroline Essert

Workshops/Challenges/Tutorial Chairs
Kenji Suzuki
Hayit Greenspan
Bram van Ginneken
Qian Wang
Luping Zhou

Publication Committee
Pew-Thian Yap

Finance Committee
Dong Ni
Janette Wallace
Stephen Aylward

Local Organization Chairs
Dong Ni
Jing Qin
Qianjin Feng

Sponsors & Publicity Liaison
Kevin Zhou
Hongen Liao

Keynote Lectures Chairs
Max Viergever
Kensaku Mori

Student Activities Liaison
Li Shen
Dimitris Metaxas
MICCAI Student Board Members