Committee

General Chairs
Dinggang Shen
Tianming Liu

Program Executive
Terry Peters
Lawrence H. Staib
Sean Zhou
Caroline Essert
Pew-Thian Yap
Ali Khan

Workshops/Challenges/Tutorial Chairs
Kenji Suzuki
Hayit Greenspan
Bram van Ginneken
Qian Wang
Luping Zhou
Hongen Liao

Publication Committee
Gang Li

Finance Committee
Dong Ni
Janette Wallace
Stephen Aylward

Local Organization Chairs
Dong Ni
Jing Qin
Qianjin Feng
Dong Liang

Sponsors & Publicity Liaison
Kevin Zhou
Hongen Liao
Wenjian Qin

Keynote Lectures Chairs
Max Viergever
Kensaku Mori
Gözde Ünal

Student Activities Liaison
Li Shen
Dimitris Metaxas
MICCAI Student Board Members

Pin It on Pinterest